Dane Spółki

Firma, siedziba i adres spółki: Polska Liga Siatkówki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Bagno 2, 00 – 112 Warszawa
Numer KRS: 0000151248
Oznaczenie właściwego sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer NIP: 5213113357
Numer REGON:  016409188
Wysokość kapitału zakładowego: 2 132 000,00 zł