Brak

Polityka prywatności i polityka cookies

od 2020-08-31 17:17:45 do 2020-10-22 03:47:39

 

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisów spółki Polska Liga Siatkówki S.A.: tj.: plusliga.pl, tauronliga.pl, www.tauron1liga.pl, www.oldboysvolleyballcup.pl, tv.pls.pl kibice.siatkarskaliga.pl, pls.pl, profil.siatkarskaliga.pl.

  2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności, posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisów.

  3. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora (cechy) takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

  4. Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

  6. Celem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 2. Administrator danych

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Polska Liga Siatkówki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 (00-112 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000151248, NIP: 5213113357, REGON: 016409188.

  2. Kontakt z PLS jest możliwy pisemnie na adres wskazany w pkt 2.1. powyżej lub poprzez adres e-mail: daneosobowe@pls.pl.

 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników

  1. Dane osobowe Użytkowników są lub mogą być przetwarzane:

   1. w celu Rejestracji i prowadzenia Konta w Serwisie - przetwarzanie danych przez PLS jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   2. w celu dostarczania Newslettera - przetwarzanie danych przez PLS jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   3. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikowi możliwości przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez Użytkownika informacji i materiałów udostępnionych w ramach Serwisu - przetwarzanie danych przez PLS jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   4. w celach realizacji uzasadnionych interesów PLS, związanych z prowadzeniem Serwisu, w tym analizowaniem korzystania przez Użytkownika z witryny internetowej PLS, zapewnieniem bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych w ramach Serwisu – przetwarzanie danych przez PLS następuje w tym przypadku w oparciu o prawnie uzasadniony interes PLS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   5. w celu realizacji uzasadnionych interesów PLS, które mogą obejmować m.in. ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń, zapobieganie przestępstwom oraz prowadzenie związanych z nimi dochodzeń, zarządzanie działalnością gospodarczą i jej dalszy rozwój, w tym zarządzanie ryzykiem – przetwarzanie danych przez PLS następuje w tym przypadku w oparciu o prawnie uzasadniony interes PLS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   6. w celach marketingu bezpośredniego towarów i usług PLS – przetwarzanie danych przez PLS następuje w tym przypadku w oparciu o prawnie uzasadniony interes PLS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   7. w celach marketingowych PLS, wynikających ze zgody udzielonej przez Użytkownika, w szczególności zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu towarów lub usług partnerów lub sponsorów PLS – przetwarzanie danych przez PLS następuje w tym przypadku w oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

   8. w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na PLS obowiązkami prawnymi (w szczególności wynikającymi z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych), gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  2. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizowania jednego lub większej liczby usług i celów przetwarzania danych osobowych, określonych w pkt 3.1. powyżej, których PLS nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.

 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika

  1. Zakres przetwarzanych przez PLS danych osobowych Użytkownika obejmuje:

   1. dane Użytkownika podane podczas Rejestracji: adres e-mail, nazwa Użytkownika;

   2. dodatkowe dane Użytkownika podawane w ramach Konta Użytkownika: imię, nazwisko, płeć, miasto zamieszkania, państwo , telefon kontaktowy, wizerunek;

   3. dane podane przez Użytkowania w reklamacji dotyczącej świadczonych usług;

   4. dane odkładające się w logach systemowych tj. oprogramowaniu zapamiętującym i zapisującym działania i zdarzenia związane z funkcjonowaniem Serwisu. Logi systemowe Serwisów przechowują: IP komputera, ID użytkownika, data logu, adres URL i dane przeglądarki. Przy czym dane te są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia Użytkownikowi usługi dostępu do treści zawartych w Serwisie oraz w celach administracyjnych i technicznych, w tym dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego;

   5. dane Użytkownika podawane celem otrzymywania Newslettera: adres e-mail;

   6. dane Użytkownika pozyskane przez PLS w związku z korzystaniem z plików cookies i innych podobnych technologii (patrz pkt 10).

 5. Prawa i obowiązki Użytkownika

  1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, zgoda taka jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mai PLS, wskazany w pkt 5.5.

  2. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

   1. prawo do usunięcia swoich danych osobowych;

   2. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

   3. prawo dostępu do treści swoich danych jak i sprostowania (poprawiania);

   4. prawo do otrzymania kopii swoich danych lub ich przeniesienia, przy czym prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym tajemnic handlowych lub praw własności intelektualnej) i będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym;

   5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych lub strony trzeciej.

  3. Administrator zrealizuje prawa Użytkownika, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach RODO.

  4. Użytkownik zarejestrowany, może również samodzielnie dokonać sprostowania lub aktualizacji swoich danych osobowych zachowanych w ramach Konta, z wyłączeniem nazwy Użytkownika. W tym celu należy zalogować się do Konta, przejść do zakładki „Edytuj profil” i dokonać stosownych zmian.

  5. W celu realizacji praw określonych w pkt 5.1. oraz 5.2., należy wysłać e-mail na adres PLS: daneosobowe@pls.pl.

  6. Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że dotyczące go przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

  7. Wszelkie zdarzenia mające lub mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych w Serwisie (w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych), Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie zgłaszać PLS na adres wskazany w pkt 5.5. powyżej.

 6. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika

  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w sposób i przez okres jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.

  2. W przypadku przetwarzania danych:

   1. w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji umowy, a następnie mogą być także przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

   2. w przypadku przetwarzania danych dla celów rozpatrzenia reklamacji, dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia reklamacji, a następnie maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

   3. na podstawie zgody Użytkownika - dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

   4. w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na PLS obowiązkami prawnymi - dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa;

   5. w celach marketingu bezpośredniego PLS - dane będą przetwarzanie do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, chyba że wcześniej przestanie istnieć prawnie uzasadniony interes PLS w przetwarzaniu danych dla tego celu;

   6. w celach realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora niż wskazany w lit. e) - dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu, chyba że wcześniej przestanie istnieć prawnie uzasadniony interes PLS w przetwarzaniu danych;

   7. dane zapisane w plikach cookie przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia cookie zapisanych na urządzeniu użytkownika, okresy te wskazane zostały w pkt 10.6. poniżej.

  3. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane lub anonimizowane.

 7. Podmioty, którym udostępniane są dane osobowe Użytkowników

  1. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników, jeżeli posiada ku temu podstawę prawną, w szczególności kiedy jest to niezbędne do wykonania świadczonych Użytkownikom usług.

  2. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać również udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów PLS.

  3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być w szczególności:

   1. podmioty uprawnione do uzyskania danych Użytkownika na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

   2. podmioty, z których usług korzysta administrator celem dostarczenia Towarów i usług Użytkownikom, w szczególności:

    1. podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające administratorowi systemy teleinformatyczne;

    2. operatorzy usługi mailingu;

    3. przedsiębiorcy świadczący usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, służącego do obsługi Serwisów;

    4. podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie;

    5. kancelarie prawne, firmy doradcze, z którymi współpracuje administrator.

 8. Przekazywanie danych poza EOG

  1. Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

   4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list).

  2. Gdy ma to zastosowanie, administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na żądanie Użytkownika administrator udostępnia mu kopię jego danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

 9. Portale społecznościowe

  1. Serwis zawiera odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych, w szczególności: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. PLS nie odpowiada za ich treść i nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z korzystania z takich portali.

  2. Przekazywanie danych osobowych Użytkownika do portali, o których mowa w pkt 9.1., i przetwarzanie przez administratorów tych portali danych osobowych Użytkownika, może nastąpić za zgodą Użytkownika dopiero po ich aktywacji, tj. kliknięciu na dany link.

  3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe Użytkownicy znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych danego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

 10. Cookies i inne podobne technologie

  1. Zgodnie z praktyką większości serwisów internetowych, podczas korzystania z Serwisu dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki cookies („ciasteczka”).

  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies wykorzystywane przez Serwisy zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, domenę, wartość, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, rozmiar oraz unikalny numer.

  3. Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisach w celu:

   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

  4. W ramach Serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

  6. Szczegóły dotyczące plików cookie wykorzystywanych w ramach Serwisu:

   Nazwa cookie

   Rodzaj cookie

   Okres przechowywania

   Zastosowanie

   contentia

   sesyjne/podstawowe

    

   zapisywanie informacji dotyczących bieżącej sesji użytkownika (session id)

   cookieInfoDisplayed,

   podstawowe

    

   zapisywanie informacji, że użytkownik zamknął okienko z informacją o polityce cookies

   gamesRate_XX,

   podstawowe

    

   dla użytkownika niezalogowanego trzymanie informacji o typowaniu użytkownika na stronie (wynik obstawionego meczu); dla użytkownika zalogowanego ta informacja trzymana jest w bazie danych

   pollVotes_XX

   podstawowe

    

   dla użytkownika niezalogowanego trzymanie informacji o glosowaniu w sondażu (na jaką odpowiedź zagłosował); dla użytkownika zalogowanego ta informacja trzymana jest w bazie danych

  7. W ramach Serwisu wykorzystywane jest narzędzie AddToAny.com ułatwiające udostępnianie informacji z serwisów PLS na inne serwisy np. FB, Twitter. Więcej informacji na stronie AddToAny https://www.addtoany.com/buttons/faq/#gdpr (ikonki znajdujące się np. pod tytułem newsa http://www.plusliga.pl/news/id/41027.html)

  8. W ramach Serwisu wykorzystywane są narzędzia analityczne Google Analytics w celu monitorowania aktywności użytkowników. Google Analytics stosuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze.

  9. W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies Bannerflow (związane są z reklamą STS).

  10. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

  11. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. PLS zastrzega jednak, iż może to wpłynąć na ograniczenie niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisach.

  12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 11. Postanowienia końcowe

  1. Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, aby odzwierciedlała ona wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych. PLS może również wprowadzać zmiany zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów lub wymagań prawnych. Informacje o wprowadzonych zmianach zostaną umieszczone w Serwisach lub przesłane drogą mailową Użytkownikom posiadającym Konto.

  2. Aktualna wersja dostępna jest w Serwisach.

  3. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie od dnia 31.08. 2020 r.

Powrót